Plaatje Deelraden van de clientenraad Sociaal Domein

Via een brede cliëntenraad voor het sociale domein wil het College de advisering over onderwerpen die meerdere beleidsterreinen (wetten) raken beter borgen. Deelraden zullen zich bezighouden met de specifiekere onderwerpen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en werk en inkomen. De cliëntenraden dragen daarmee bij aan het bevorderen van de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding en –uitvoering en vormen een waarborg voor de behartiging van de belangen van cliënten hierbij. 

Advisering en signalering winnen aan kracht als deze berusten op de ervaringen van burgers. Om die reden wil de gemeente dat zoveel mogelijk (vertegenwoordigers van) belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen deel uit gaan maken van de nieuwe Cliëntenraad. De Cliëntenraad Sociaal domein heeft een eigen website: https://www.adviesraadsociaal.nl/