agenda 22

De gemeente heeft vlak voor de zomer de klankbordgroep (KBG) Agenda 22 ingesteld om de uitvoering van de actiepunten uit de gehandicaptennota te laten monitoren. De gemeente Den Haag hecht er aan dat organisaties die werken voor mensen met een beperking meepraten en meedenken over prioriteitstelling en beleidskeuzen.

In totaal zijn tot nu elf organisaties gevraagd zitting te nemen in de klankbordgroep. Daaronder zijn de Haeghe Groep, De Piramide, MEE/Xtra, Staedion, Middin, Kompassie, sportbelang organisatie SGK, Visio, Eekta en natuurlijk Voorall. Dit aantal kan nog toenemen. Het gezelschap gaat enkele keren per jaar overleggen met onder andere beleidsambtenaren, maatschappelijke organisaties, werkgevers en het MKB over het verder verbeteren van inclusief beleid. Ook gaat de klankbordgroep af en toe in gesprek met de wethouder. Met het instellen van deze klankbordgroep wordt invulling gegeven aan één van de acties uit de nota Sterk zijn Hagenaars met een beperking (2016-2019).

De gemeente Den Haag hanteert de belangrijkste standaardregels (Agenda 22) van het VN-Verdrag voor mensen met een beperking al enige jaren als leidraad voor beleid. Agenda 22 is een praktische methode om gelijke rechten en inclusief beleid te bevorderen. Het gaat hierbij om het bevorderen van bewustwording over mensen met een beperking en de rest van de samenleving, toegankelijkheid, onderwijs, werkgelegenheid, inkomen, deelname aan het culturele leven, sport, informatie & onderzoek, wetgeving die gelijkwaardigheid garandeert en het erkennen van belangenorganisaties die mensen met een beperking vertegenwoordigen.

Concreet zal de klankbordgroep de komende tijd de uitvoering van de actiepunten uit de gehandicaptennota monitoren en gaat zij adviseren over de wijze waarop het VN-Verdrag op lokaal niveau kan worden ingevoerd. Ook gaat de klankbordgroep de behaalde resultaten evalueren en inclusief beleid bij alle gemeentelijke diensten aanmoedigen. Uiteraard gaat de klankbordgroep ook gevraagd en ongevraagd advies geven. Voorall gaat het voorzitterschap van de klankbordgroep vervullen. Om verwarring te voorkomen is het belangrijk om te melden dat de klankbordgroep niet hetzelfde is als de in 2016 ingestelde Cliëntenraad Sociaal Domein (CSD). In de CSD kan ook worden gesproken over bovenstaande thema’s, maar in de CSD wordt dat vanuit cliëntperspectief gedaan. De klankbordgroep Agenda 22 denkt mee op beleidsmatig niveau.

Auteur: Wim Carabain