vriendenvDEF c0m100y46k3

 

Stichting Voorall is een organisatie die al ruim 10 jaar opkomt voor de belangen van Hagenaars met een beperking. Het gaat om mensen met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Dat zijn er heel veel. Voorall vindt het belangrijk dat er op allerlei terreinen en niveaus meer rekening met deze groep wordt gehouden. Denk bijvoorbeeld aan toegankelijkheid van de stad, aan betere kansen op de arbeidsmarkt of aan meer mogelijkheden om te sporten. Het zijn aspecten die voor mensen zonder beperking bijna vanzelfsprekend in orde zijn, maar voor mensen met een beperking geldt dat veel minder.

Voorall kan met haar inkomsten, waaronder subsidie van de gemeente Den Haag en bijdragen van fondsen, veel activiteiten organiseren. Maar wij willen meer, want er is meer nodig. Daarom vraagt Voorall aan de Stichting Vrienden van Voorall jaarlijks een bijdrage voor specifieke activiteiten. In 2018 hebben de Vrienden bijgedragen aan de aanschaf van een fietsrolstoel die nu bij de fietsenstalling Biesieklette in Scheveningen kan worden geleend. Ook hebben de Vrienden bijgedragen aan de Voorall Academie. De Voorall Academie biedt workshops en trainingen aan voor mensen met een beperking gericht op een beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.

Voor 2019 heeft Voorall ook weer enkele verzoeken bij de Vrienden neergelegd. Zo wil Voorall ter gelegenheid van het 12 ½ jarig bestaan een vrijwilligersevenement organiseren om de bijna 100 vrijwilligers (veelal met een beperking) extra in het zonnetje te zetten. Hiervoor is ongeveer € 5.000 nodig.

Vindt u het ook belangrijk dat Voorall nog meer kan betekenen voor Hagenaars met een beperking? Dat kan met uw bijdrage. Steun de Vrienden van Voorall! Als particulier kunt u de Vrienden op twee manieren ondersteunen. U kunt de Vrienden eenmalig steunen door minimaal een bedrag van € 50 over te maken. U kunt er ook voor kiezen zelf Vriend te worden. In dat geval maakt u jaarlijks minimaal € 100 aan de Vrienden over (Vrienden van Voorall is een ANBI-stichting). Dat betekent dat u uw donatie mag aftrekken van de belasting).

Speciaal voor ondernemers bieden wij de mogelijkheid om te sponsoren. Uw bedrijf draagt minimaal € 250 bij aan één van de projecten in het lopende jaar. Sponsor zijn van Voorall geeft uw bedrijf de mogelijkheid om uw zichtbaarheid en bekendheid te vergroten en uw maatschappelijke verantwoordelijkheid uit te dragen.

De inkomsten uit zowel particuliere giften als het sponsorschap worden volledig benut ten behoeve van projecten van Voorall. Mede door uw bijdrage kan Voorall zijn rol versterken en blijven vervullen in de stad. Maak uw bijdrage over op NL44 RABO 0105 2396 07 van de Vrienden van Voorall, onder vermelding van ‘Ik steun Voorall’.

Elke donatie is aftrekbaar van de belasting
Vrienden van Voorall is een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u uw donatie mag aftrekken van de belasting. Denkt u erover ons een bedrag te schenken van meer dan € 50,- dan is het al verstandig om even naar de regels hierover op de website van de Belastingdienst te kijken. 
 
Voor meer informatie: Erik Jens, voorzitter, 06-53843160.