anbi logo

ANBI informatie

Naam:                                             Stichting Vrienden van Voorall

RSIN/fiscaal nummer ANBI:          852153314

KvK- nummer:                                5649440

Contactgegevens:                          Van Diemenstraat 196                                                        
                                                       2514 VH Den Haag                                                        
                                                       070- 365 52 88                                                       
                                                       06-53843160 (Erik Jens, voorzitter)

Bestuurssamenstelling:
Erik Jens
Shielta Ramautarsing
Jan Booij
Karen Bos
Atlin Sandvliet

Beloningsbeleid:
Art 5.3 van de statuten van de Stichting Vrienden van Voorall:

Bestuurders ontvangen voor de door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. Onder beloning wordt niet verstaan:
- een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor ten behoeve van de stichting gemaakte kosten;
- een niet bovenmatig vacatiegeld.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het financieel en materieel ondersteunen van de activiteiten van de stichting: Stichting Voorall, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer 27292493, dan wel haar rechtsopvolger(s) onder algemene titel, welke laatst vermelde stichting als doel heeft het adviseren van de Gemeente ‘s- Gravenhage en eventueel andere organisaties met betrekking tot het beleid waarbij het welbevinden van Haagse burgers met een beperking en/of chronische ziekte een rol speelt, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Financiële verantwoording: 
Lees het verslag over 2017 hier.