Foto strandrolstoel in zee

Missie
Voorall stelt zich ten doel dat Hagenaars met een beperking op een meer gelijkwaardige wijze kunnen deelnemen aan de samenleving.

Visie
Voorall vindt dat Hagenaars met een beperking hun leven naar eigen inzicht vorm moeten kunnen geven. Dus zoals zij dat zelf willen en kunnen. Voorall richt zich daarom op punten die mensen met een beperking belangrijk vinden en ‘nodig hebben’ om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Daarbij gaat Voorall uit van de eigen kracht van de doelgroep en niet van de beperkingen.

Strategie
Aan de missie en visie wordt op collectief niveau uitvoering gegeven. Hiervoor hanteert Voorall de volgende strategieën:

  • Voorall onderhoudt een continue dialoog met burgers uit de stad. Enerzijds om de doelgroep te informeren over relevante ontwikkelingen en anderzijds om zelf signalen op te vangen die voor de doelgroep belangrijk zijn en die nodig zijn om te kunnen deelnemen aan de samenleving;
  • Voorall adviseert, gevraagd en ongevraagd, aan de gemeente Den Haag en andere relevante instanties;
  • Voorall oefent een aanjaagfunctie uit, onder meer door het initiëren van dialoog en discussie over relevante thema's;
  • Voorall genereert projecten op voor de doelgroep relevante thema's.

Organisatie uitgangspunten
Voorall geeft haar werkzaamheden vorm volgens de volgende waarden:

Betrouwbaar
Voorall komt afspraken na en doet wat ze zegt.
Collectief
Voorall onderneemt activiteiten op thema's die in brede zin door de doelgroep als belangrijk worden ervaren.
Doelgroepgericht
Voorall werkt met en vanuit de doelgroepen en staat daarom voortdurend in contact en streeft daarbinnen naar een open dialoog.
Initiatiefrijk
Voorall heeft een proactieve houding richting doelgroep en omgeving.
Resultaatgericht
Voorall benoemt duidelijk wat ze wil bereiken met haar activiteiten.
Toegankelijk
Voorall is makkelijk vindbaar in de stad, is bereikbaar en staat open voor de vragen en ervaringen van anderen.
Transparant
Voorall communiceert voortgang en resultaten.
Professioneel
Voorall wil méér doen dan het verzamelen en doorgeven van signalen, ervaringen en meningen. Vanuit expertise en ervaring interpreteert en werkt Voorall toe naar constructieve en op maat gesneden adviezen.