Wsw
Er is vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe instroom meer in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Dit betekent dat er vanaf dat moment geen indicaties meer worden afgegeven voor de Wsw. De mensen die al een Wsw-indicatie hebben en op de wachtlijst staan, vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Er zijn ook mensen met een Wsw-indicatie die wel een dienstbetrekking hebben. Deze groep houdt deze dienstbetrekking.

Wajong
Sinds 1 januari 2015 is instroom in de Wajong uitsluitend nog mogelijk voor mensen die vanaf jonge leeftijd duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Jonggehandicapten met arbeidsmogelijkheden kunnen vanaf dat moment terecht bij de gemeente op grond van de Participatiewet.

Iedereen voor 1 januari 2015 al een Wajong-uitkering ontving, houdt hier recht op. Zij blijven onder het UWV vallen en gaan niet over naar de Participatiewet. Deze groep worden wel herkeurd. Heeft de betreffende Wajonger arbeidsvermogen, dan wordt de uitkering verlaagd van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon (WML). Deze lagere uitkering gaat in per 2018 om deze mensen de gelegenheid te geven om hun uitgavenpatroon aan te passen aan de nieuwe inkomsten.

Beschut werk
Beschut werk is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat zij niet bij een reguliere werkgever in dienst kunnen komen. Soms kan deze doelgroep wel bij een reguliere werkgever terecht, maar dan zijn de omstandigheden aangepast. We kennen beschut werk nu ook vanuit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De toegang tot de Wsw is afgesloten per 1 januari 2015 voor iedereen die nog geen werkplek heeft. Vanaf dat moment vallen mensen die zijn aangewezen op beschut werk onder de Participatiewet.

Het UWV stelt vast of iemand tot de doelgroep van beschut werk behoort. Dat gebeurt ambtshalve op voordracht van het college van B&W. Dit betekent dat iemand hier niet zelf om hoeft te vragen. In een verordening wordt vastgelegd wie er door het UWV getoetst moeten worden. Als is vastgesteld dat iemand tot de doelgroep beschut werk behoort, dan komt de betrokkene in dienst van de gemeente of bij een reguliere werkgever (zoals een SW-bedrijf) die de begeleiding en aanpassing kan bieden. Aan deze doelgroep kunnen nog voorzieningen aangeboden worden, zoals werkplekaanpassing of een jobcoach. De gemeente legt in een verordening vast welke voorzieningen ingezet kunnen worden en hoe dat wordt bepaald. Het loon is conform de CAO van de werkgever. Het is de bedoeling dat dit begint op het niveau van het wettelijk minimumloon. Het is mogelijk om loonkostensubsidie te verstrekken voor beschut werk op grond van de Participatiewet (niet voor beschut werk op grond van de Wsw).