Werkbedrijf
De missie van het UWV Werkbedrijf is om steeds meer mensen aan het werk te helpen. Samen met de gemeente ondersteunt het Werkbedrijf werkzoekenden met advies, informatie en re-integratiemiddelen. Bij het Werkbedrijf kunnen werkzoekenden terecht voor vacatures, het plaatsen van het eigen CV, het aanvragen van een uitkering, informatie over solliciteren, scholing en ontslag.

In elke arbeidsmarktregio (er zijn er in totaal 35) is een Werkbedrijf, waarin gemeenten en UWV samenwerken op het gebied van werkgeversdienstverlening en de regionale arbeidsmarkt. Daarnaast wordt ook samengewerkt met werkgevers, vakbonden en SW-bedrijven. Onder regie van het Werkbedrijf worden op regionaal niveau afspraken gemaakt over onder meer proefplaatsing, beschut werk en werkplekaanpassingen.

Haeghe Groep
De Haeghe Groep verbindt mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben met bedrijven en/of overheden in Den Haag. Dit doet de Haeghe Groep door deze afstand te verkleinen via talentontwikkeling en door het leveren van waardevol werk. De Haeghe Groep is de verbindende schakel tussen mens, werk en werkgever. Helaas is het niet meer mogelijk voor mensen met een arbeidsbeperking om aan de slag te gaan bij de Haeghe Groep.

BBOZ
De Stichting Buurtbeheer en –ontwikkeling Zeeheldenkwartier (BBOZ) is een bijzonder onderhoudsbedrijf met veel ervaring in het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. De gemeente Den Haag is een grote opdrachtgever van BBOZ. Ook werkt BBOZ samen met de gemeente bij het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ondernemers, winkeliers, instellingen en particulieren kunnen BBOZ inschakelen voor klussen op straat of in en rond winkels, woonhuizen en andere gebouwen.

Jobcoach
Begeleiding door een jobcoach kan worden geboden aan mensen die zonder die ondersteuning bij het vinden en behouden van werk, vanwege in de persoon gelegen factoren, zonder die ondersteuning niet aan het werk komen of aan het werk kunnen blijven. De jobcoach begeleidt dus mensen die niet zonder ondersteuning werk kunnen vinden of behouden. Een jobcoach kan ondersteuning bieden bij de toeleiding naar werk en de betrokkene persoonlijk op de werkvloer begeleiden. Hij gaat bijvoorbeeld mee kennismaken met het bedrijf en de nieuwe collega’s, helpt met inwerken en houdt in de gaten of alles goed loopt. Daarnaast kan hij kijken of er aanpassingen en hulpmiddelen nodig zijn op de werkplek, en helpen met de aanvraag hiervan. Er wordt regelmatig gekeken of de jobcoach nog steeds noodzakelijk is en zo ja, voor hoeveel uur. De gemeente bepaalt óf en voor hoeveel uur een jobcoach wordt ingezet. Aanspraak op begeleiding op de werkplek kan plaatsvinden voor personen die tot de doelgroep ‘loonkostensubsidie’ behoren maar ook personen die niet tot deze groep behoren kunnen hierop aanspraak maken.

Werkgeversservicepunt
Het werkgeversservicepunt (WSP) Haaglanden/Zuid-Holland Centraal is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV en SW-bedrijven. Het WSP biedt hulp, advies en praktische ondersteuning aan werkgevers over vaste en flexibele personeelsoplossingen, leren en werken, subsidieregelingen, begeleiding van werk naar werk, social return en informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Loonkostensubsidie
Werkgevers die iemand in dienst nemen die als gevolg van een arbeidsbeperking minder productief is, kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. Het gaat om mensen die een loonwaarde hebben van minder dan 100% van het wettelijk minimumloon. Onder loonwaarde wordt verstaan het percentage dat iemand per gewerkt uur kan verdienen in vergelijking met een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring die niet tot de doelgroep van de loonkostensubsidie behoort. Het gaat hierbij echt om een beperking in de productiviteit (wat kan er per gewerkt uur verdiend worden?).

Daarnaast kunnen mensen ook een medische urenbeperking hebben waardoor ze niet in staat zijn om 40 uur per week te werken. Daar is de loonkostensubsidie niet voor bedoeld. Daarvoor is aanvullende bijstand mogelijk, eventueel met een vrijlating. Loonkostensubsidie is naar rato wel mogelijk voor mensen met een medische urenbeperking die tevens per uur verminderd productief zijn.

Tot de doelgroep horen niet alleen mensen met een bijstandsuitkering, maar ook mensen met een uitkering op grond van de Anw, IOAW of IOAZ of niet-uitkeringsgerechtigden die wel aanspraak kunnen maken op ondersteuning bij arbeidsinschakeling. Voor wie het exact wordt ingezet, is afhankelijk van de gemeentelijke verordening. Loonkostensubsidie is een compensatie voor de werkgever voor het verlies aan productiviteit van een werknemer. De werknemer ontvangt loon van de werkgever en bouwt zo over het hele inkomen pensioen op. De werkgever ontvangt loonkostensubsidie van de gemeente. De loonkostensubsidie is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde, vermeerderd met de werkgeverslasten. Als het cao-loon hoger is dan het wettelijk minimumloon, dan zijn die meerkosten voor rekening van de werkgever. De loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het wettelijk minimumloon. Het is de bedoeling dat sociale partners (werkgevers en vakbonden) in hun CAO’s loonschalen creëren voor deze doelgroep, waarbij de beloning start op 100% van het wettelijk minimumloon.

Er zijn twee mogelijkheden om loonkostensubsidie in te zetten. Ten eerste kan iedereen die denkt dat hij tot de doelgroep van de loonkostensubsidie behoort schriftelijk een aanvraag doen om te laten bepalen of hij tot de doelgroep behoort. Dit kan maximaal één keer per twaalf maanden. Ten tweede kan het college zelf het initiatief nemen om een onderzoek te laten doen. Dit onderzoek wordt gedaan door een externe partij. De loonwaarde wordt bepaald als een werkgever het voornemen heeft om iemand in dienst te nemen. Gaat hij ook daadwerkelijk aan de slag, dan wordt de loonkostensubsidie toegekend. Vervolgens wordt – zolang iemand werkt – jaarlijks vastgesteld wat de loonwaarde is en of er nog loonkostensubsidie wordt verstrekt. Gaat het om beschut werk (niet een SW-baan, maar beschut werk op grond van de Participatiewet) dan wordt elke drie jaar de loonwaarde ambtshalve vastgesteld. Gaat betrokkene verhuizen terwijl hij loonkostensubsidie ontvangt? Dan blijft de gemeente waar de loonkostensubsidie is aangevraagd gedurende de hele looptijd verantwoordelijk voor de uitbetaling hiervan. Er is verder geen beperking in de duur van de loonkostensubsidie. Die kan doorlopen tot de betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

De loonkostensubsidie mag niet samenlopen met andere subsidies die bedoeld zijn voor loonkosten. Er mogen wel andere re-integratie instrumenten worden ingezet naast de loonkostensubsidie. Ook mag de loonkostensubsidie niet worden ingezet als er een SW-dienstverband is. Het gaat hier nadrukkelijk om een dienstverband op basis van de Wsw. Voor beschut werk zoals de gemeente dat zelf gaat organiseren, mag het wel worden ingezet. Loonkostensubsidie kan ook niet worden ingezet als er sprake is van werk met behoud van uitkering gedurende maximaal drie maanden (proefperiode) om zo de loonwaarde vast te kunnen stellen.