Als belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking praat Voorall met de gemeente over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de Wmo.

Voorall vindt het daarbij belangrijk dat:
- de toegang tot de voorzieningen voor alle burgers laagdrempelig is;
- er duidelijke afspraken zijn over het keukentafelgesprek en dat burgers weten dat zij hierom kunnen vragen;
- de burger ondersteuning (hulp) kan krijgen bij het indienen van zijn ondersteuningsvraag, van een professional of van een vrijwilliger;
- burgers niet tussen wal en schip vallen door de bezuinigingen op huishoudelijke zorg of andere voorzieningen;
- het persoonsgebonden budget een volwaardig alternatief is voor zorg in natura;
- er goede samenhang moet zijn met de uitvoering van de Jeugdwet (jongeren onder de 18 jaar) en de Participatiewet;
- de rechtspositie en inspraak van de burger goed geregeld is.