Foto wettelijke vertegenwoordiging

Als je zoon of dochter 18 wordt, zijn er heel veel dingen te regelen en veranderen ook veel zaken. Een goed voorbeeld van het laatste is dat iemand die 18 wordt, in de ogen van de wet handelingsbekwaam is. Dat houdt in dat je kind geacht wordt zijn of haar zaken op alle levensterreinen zelf te kunnen regelen. Hij of zij mag alle beslissingen over zijn of haar leven dan ook zelf nemen. Maar door zijn of haar beperking kan hij of zij lang niet altijd zelfstandig leven, reizen, werken, zichzelf goed verzorgen of verantwoorde beslissingen nemen over financiële en juridische zaken. Dat dat kan leiden tot vervelende situaties moge duidelijk zijn. Je kunt dan als ouder natuurlijk wel proberen invloed uit te oefenen, maar je hebt geen enkele officiële bevoegdheid. Het is daarom goed om tijdig te zorgen voor een wettelijk vertegenwoordiger. Je kunt dat zelf zijn, of één van je familieleden of vrienden.

Het is niet verplicht, maar we raden wel sterk aan om het te doen. Want straks komt je dochter thuis met die peperdure laptop die niet meer terug naar de winkel kan, of komt je zoon door foute vriendjes terecht in situaties waar je formeel geen enkele invloed op hebt.

Hieronder passeren summier drie voorbeelden van wettelijke vertegenwoordiging de revue. Via de links onder het artikel kom je bij uitgebreidere informatie.

1. Mentorschap
Een mentor wordt door de rechter aangesteld voor meerderjarigen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld of goederen gaan) niet goed kunnen behartigen. Het kan dan gaan over verpleging, begeleiding of behandeling.

Taken van de mentor zijn:
- Zorgplanbespreking en instemming (jaarlijks)
- Contact met zorgaanbieder
- Contact met zorgverleners
- Contact met bijvoorbeeld eventuele familieleden of bewindvoerder
- Beslissingen nemen in het kader van persoonlijke belangen

2. Bewindvoering
Een bewindvoerder wordt door de rechter aangesteld en voert het bewind over bezittingen (geld en goederen) van mensen, die niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen.

Taken van de bewindvoerder zijn:
- Beslissingen nemen over alle financiële zaken
- Financiële administratie bijhouden
- Belastingaangifte doen
- PGB aanvragen
- Afspraken omtrent uitgaven
- Contact met zorgaanbieder en mentor over zakgeld en vergoedingen

Mentorschap en bewindvoering worden vaak in combinatie aangevraagd.

3. Curatele
Een curator wordt door de rechter benoemd voor de rechtsbescherming van meerderjarigen die zelf niet hun (financiële en persoonlijke) belangen kunnen behartigen, het schept een rechtspositie die lijkt op die van minderjarigen; de curator is de wettelijke vertegenwoordiger.

Van de drie genoemde maatregelen is die van curatele het meest ingrijpend. Hij wordt in de praktijk ook het minst vaak toegepast.

Er is een essentieel verschil tussen curatele en bewindvoering. Bij curatele kan iedere aankoop die door de persoon die onder curatele staat, wordt gedaan, zonder meer worden teruggedraaid.

Bij bewindvoering moet worden aangetoond dat de verkoper aan gedrag of houding van de koper had kunnen afleiden dat die op het punt van financiën handelingsonbekwaam was.

Overigens is het uitgangspunt van alle beschermingsmaatregelen altijd dat ze passend moeten zijn, maar het moet nooit meer zijn dan noodzakelijke is. Het belang van degene om wie het gaat, is altijd het belangrijkste.

Links voor meer informatie:
Rechtbank formulieren voor het aanvragen van curatele, bewindvoering of mentorschap
Rijksoverheid brochure 'Curatele, bewind en mentorschap'
Website met informatie over formele regels en uitgangspunten rondom beschermingsmaatregelen en biedt onder meer via een helpdesk steun ten behoeve van een goede uitoefening van de vertegenwoordiging
https://www.goedvertegenwoordigd.nl/voor-wie/verstandelijke-beperking/eigen-regie-en-vertegenwoordiging-bij-verstandelijke-beperking/

Auteur: Edward de Bruin